Curriculum vitae

Robert J. van Putten MSc MA

Onderzoeker
Jan Luyken Instituut
Lectoraat Bezieling & Professionaliteit
Christelijke Hogeschool Ede
Zie meer: website van de CHE

Onderzoeker
Mr. G. Groen van Prinstererstichting
Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie
Zie meer: website van het WI

Promovendus 
Afdeling Bestuurswetenschappen & Politicologie 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Zie meer: webpagina VU

Redactielid Wapenveld 
Tijdschrift over geloof en cultuur
Zie meer: website van Wapenveld

Behaalde opleidingen

 • Master Filosofie van de maatschappijwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2014.
 • Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties, Vrije Universiteit Amsterdam, 2013.
 • Bachelor Filosofie van de sociale- en rechtswetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2013.
 • Bachelor Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2010.

Certificaten/Erkenningen

 • Basisopleiding & Basiskwalificatie Universitair Docent (BKO), VU onderwijscentrum, 2016.
 • H.A. Brasz-scriptieprijs, Vereniging voor Bestuurskunde, voor de beste masterthesis Bestuurskunde 2013.

Voormalige aanstellingen

 • Docent Bestuurskunde, afdeling Bestuurswetenschap & Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam (2014 t/m 2018).
 • Gastonderzoeker Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie (2013-2014).
 • Student-assistent Veiligheid & Burgerschap, afdeling Bestuurswetenschap & Politicologie, Vrije Universiteit te Amsterdam (2013).
 • Student-assistent Erasmus School of Accounting and Assurance, Erasmus Universiteit Rotterdam (2011).

Voormalige nevenactiviteiten

 • Redacteur en hoofdredacteur Radix, tijdschrift over geloof, wetenschap, samenleving, uitgave ForumC, (2013 t/m 2016).
 • Cursusleider Fellowsprogramma, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie (2014 t/m 2016).
 • Gastdocent/coördinator vak ‘Durf te denken’ EH-basisjaar, Evangelische Hogeschool te Amersfoort (2015).
 • Mede-initiatiefnemer en coördinator programma ‘Durf te denken’ (boek, cursus, conferentie, website), ForumC (2010 t/m 2013).
 • Voorzitter landelijk bestuur studentenvereniging Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (CSFR) (2010).

Publicaties

Boeken

 • Cooperatiemaatschappij. Solidariteit organiseren in de eenentwintigste eeuw (Amsterdam/Amersfoort: Buijten & Schipperheijn/Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie, 2014), 96 pagina’s, met Wouter Beekers.
 • Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2013), 232 pagina’s, met Roel Kuiper en Maarten Vogelaar.

Boekredactie

 • Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. In gesprek met het oeuvre van Hans Boutellier. Redactie: Ronald van Steden en Robert van Putten. (Den Haag: Boom bestuurskunde, 2019), 204 pagina’s.
 • Denken om shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff. Redactie: Robert van Putten, Bart Cusveller & Rob Nijhoff. (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2017), 288 pagina’s.
 • Vast in verwarring. Redactie: Robert van Putten & Nelleke Blijenberg, (Kampen: Brevier 2016), 160 pagina’s.
 • Postmodern gereformeerd. Naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur. Redactie: Pieter Beunder, Willem Lock, Robert van Putten en Gert Weerheim, (Buijten & Schipperheijn 2009), 192 pagina’s.

Hoofdstuk in boek

 • ‘Een ontspannend repertoire. Boutelliers verademende bijdrage aan de bestuurskunde’, in Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme, 2019, p.75-90.
 • ‘Inleiding: onthaastende intellectuele reflecties’, in Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme, 2019, pag.7-13 (met Ronald van Steden).
 • ‘Security networks. Applying the normative practice approach to nodal governance theory’ in The Normative Nature of Social Practices and Ethics in Professional Environments (eds. M.J. de Vries & H. Jochemsen), IGI Global, 2019, p.277-294 (met Ronald van Steden en Jan Hoogland).
 • ‘Normatieve dynamiek in netwerken’, in D.B.D. Bannink & H. Bosselaar (redactie), Het probleem samenwerking. Duiden en verbinden: ironische uitwegen voor vastgelopen samenwerking, (Amsterdam: Boom bestuurskunde, 2018), p.145-159, samen met Ronald van Steden.
 • ‘Begrensde autoriteit. Wolterstorff over de staat’ in Denken om shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff, 2017, pag.73-87.
 • ‘Inleiding. Denken om shalom’ in Denken om shalom, 2017, pag.9-15.
 • ‘Het belang van levensbeschouwing’ in Vast in verwarring (Kampen: Brevier, 2016), p.93-108.
 • ‘Vast in verwarring? Ter inleiding’, in Vast in verwarring (Kampen: Brevier, 2016), 9-22.
 • ‘(On)mogelijke routes voor ‘meer samenleving’. Kritische reflectie en passend perspectief’, in G.J. Buijs & J. Hoogland (red.) Ontzuilde bezieling. Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties, (Amsterdam: Boom, 2016), p.109-121.
 • ‘Coöperatief maatschappelijk organiseren’, in B. Tensen (red.) Met hartelijke groet, de nieuwe generatie. Jonge denkers over hoe het andes moet, (Den Haag: Jong SMO, 2015) [e-book], p.8-15.

Tijdschriftartikel

 • ‘Een paleis in de tijd. Met Heschel de rustdag herontdekken’, Wapenveld, 69(3) (2019), p.21-25.
 • ‘Where public theology and public administration meet. Reflections on Jurgen Habermas’ post-secular turn’, International Journal of Public Theology, 13(1) (2019), p.5-24. Met Patrick Overeem & Ronald van Steden.
 • ‘Neocalvinistisch verzet tegen de prestatiemaatschappij’, Sophie 8(6) (2018), p.18-23.
 • ‘Met mij gaat het ook niet zo goed. Politieke actie tegen prestatiedruk, stress & burn-out?’, Groen 2(3) [2018], p.50-54.
 • ‘Tussen werken en uitrusten. Lessen van Josef Pieper over rust’, Wapenveld 67(2) [2017], p.12-17.
 • ‘Anti-utopisch denken en christelijke politiek’, Groen 1 (1) [2017], p.6-11.
 • ‘Waarom is rusten zo moeilijk?’, Sophie 6(4) [2016], p.48-52.
 • ‘Bestuurskunde voorbij het maakbaarheidsdenken?’ Bestuurskunde 24(2) [2015], p.74-84.
 • Briefwisseling sociaal-liberaal en christelijk-sociaal denken in Idee, tijdschrift Van Mierlostichting, WI D66, juni 2015, [paginas].
 • ‘Contouren van samenlevingsherstel. De opkomst van een cultuur van connectiviteit en cooperativiteit in de laatmoderne tijd’, Radix 40(3) [2014], 147-161.
 • ‘De uitgebluste mens. Over de vermoeiende prestatiemaatschappij’, Wapenveld 64(4) [2014], p.30-36.
 • ‘Hoezo de marge? In Radix, 39-4 themanummer religie en samenleving (2013 nov).
 • ‘Terug naar de samenleving. De herontdekking van de samenleving en de herordening van maatschappelijke verantwoordelijkheid’, Zicht (2013 nr. 1).
 • ‘Integratie als voertuig voor identiteitspolitiek. Een cultuurfilosofische reflectie’, Zicht (2012 nr.1), met Lambert Pasterkamp.
 • ‘Om het hart van ons belijden. Over relaties en waarden als sleutel tussen de huidige cultuur en gereformeerd christen-zijn’, Wapenveld 60(4) [2010], p.28-36, met Willem Lock.

Gepresenteerde onderzoekspapers 

 • ‘Towards Public and Critical Approaches of Public Administration’, paper presented at the Annual Conference of the Netherlands Institute for Governance, Leiden University, Campus The Hague, 1-2 november 2018. Met Willem Trommel.
 • ‘Do we need another round of social engineering? Remarks concerning the future of public governance’, short memo, written for the invited workshop Successful Public Governance, Universiteit Utrecht, 1-3 maart 2017.
 • ‘Sphere Sovereignty in late-modern society and social theory’, paper presented at the International Conference for Reformational Philosophy, Leuven (Belgie), 15-19 augustus 2016.
 • ‘Practices as building blocks towards modest governance. A theoretical inquiry into the promise of practice theories’, 8-monthspaper Graduate School of Social Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, augustus 2015.
 • ‘De publieke zaak als gedeelde zaak. Een politiek-filosofische studie naar ‘het publieke’ en de verhouding tussen overheid en burgers in de publieke zaak’. Masterthesis filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam, januari 2015.
 • ‘De vierde weg. Een onderzoek naar de herordening van het maatschappelijk organiseren en een ontwerp van een alternatief’Masterthesis bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam, september 2013.

Boekbesprekingen

 • ‘Democratie tussen verlangen en vermoeidheid’ [boekbespreking Gijs van Oenen, Overspannen democratie, 2018], Beleid en Maatschappij 45(4) (2018), p.405-408.
 • ‘Democratisch constitutionalisme’ [boekbespreking Hans-Martien ten Napel Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human, 2017] Radix, 44(2) [2018], 152-154.
 • Boekbespreking Philip D. Shadd Understanding Legitimacy: Political Theory and Neo-Calvinist Social Thought, 2017, Philosophia Reformata, 83(1) [2018], 143-146.
 • ‘Christelijke politiek revisited.’ [boekbespreking James K.A. Smith Awaiting the King. Reforming Public Theology, 2017], Wapenveld, 68(2) [2018], 50-51.
 • ‘Huiskamer Nederland’ [boekbespreking Jan Willem Duyvendak Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving, 2017], Groen, 2(2) [2018], 40-41.
 • ‘Management in een vloeibare samenleving’ [boekbespreking Zygmunt Bauman et al, Management in a liquid modern world, 2015], Beleid & Maatschappij, 2016(4), 84-89.
 • ‘Klassieker over de moderne publieke sfeer’ [boekbespreking Jurgen Habermas De structuurverandering van het publieke domein, 2015], Radix 42(4) [2016], 323-326.
 • ‘Wederkerigheid in de bijstand: tussen tragiek en erkenning’ [boekbespreking Thomas Kampen, Verplicht vrijwilligerswerk. De ervaringen van bijstandsclienten met een tegenprestatie voor hun uitkering, 2014], Sociologie 11(2) [2015], 301-305
 • ‘Solidariteit in een ik-tijdperk’ [boekbespreking Henk Vroom Ik en de ander. Solidair-zijn in een ik-tijdperk, 2014], Radix 41(1) [2015], 79-82
 • ‘Maatschappijkritiek: een stabiele menselijke conditie’ (boekbespreking L. Layendecker Kritische stemmen. Maatschappijkritiek van oudheid tot heden, 2013), Radix, 40(2) [2014], PAGINAS
 • ‘Tragisch denken en fatalisme in de politiek’  (boekbespreking Paul Frissen De fatale staat. De politiek-noodzakelijke verzoening met tragiek, 2013) Denkwijzer 2014(1), PAGINAS
 • Boekbespreking Paul Verhaeghe Identiteit, 2012, Denkwijzer. Tijdschrift wetenschappelijk instituut ChristenUnie, 2013(1), PAGINAS

Dagbladen

Interviews

 • Rust en roeping combineren, Reformatorisch Dagblad, 21 augustus 2018, bijlage puntkomma p2-3 [bijdrage aan breder interview met meer mensen over prestatiedruk, rust en de kerk].
 • Over rust en prestatiemaatschappij, met Maarten Vogelaar, voor CLINK (april 2017).
 • Zo vitaal is de samenleving niet‘ [interview n.a.v. Cooperatiemaatschappij], Trouw (de verdieping), 27 augustus 2014, met Wouter Beekers.

Internetbijdragen